Podmienky ochrany osobných údajov
Informácie o spracovaní osobných údajov

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu Kreatívne hranie
(https://www.kreativne-hranie.sk)

1.   Úvodné ustanovenia

1.1   Podľa čl. 4 bod 7 nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR") je správcom osobných údajov:

Mgr. Lenka Hošková
Adresa:
Folvárek 19, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
IČO:
88646556
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.cz
Vznik oprávnení dňa:
dne 14. 3. 2012, zapísané v Živnostenskom registri Magistrátu mesta Ostravy
(ďalej len "správca")

1.2   Osobnými údajmi sa rozumie všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe – subjekte údajov (ďalej len "zákazník"), napríklad meno, telefónne číslo, e-mail, adresa a podobne.

1.3   Správca spracováva osobné údaje za účelom predaja tovaru v internetovom obchode prevádzkovanom na webovej stránke https://www.kreativne-hranie.sk a s predajom súvisiacich marketingových aktivít.

1.4   Správca si plne uvedomuje potrebu ochrany osobných údajov a podniká tomu zodpovedajúce opatrenia.

1.5   Správca vzhľadom k rozsahu spracovania osobných údajov nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.2.   Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

2.1   Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu zákazník poskytol alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia objednávky zákazníka.

2.2   Správca spracováva identifikačné a kontaktné údaje zákazníkov a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.3.   Zákonné dôvody a účely spracovania osobných údajov

3.1   Zákonné dôvody spracovania osobných údajov sú:

       3.1.1   plnenie zmluvy medzi zákazníkom a správcom podľa čl. 6 odst. 1 pism. b) GDPR,

       3.1.2   plnenie právnych povinností, ktoré sa na správcu vzťahujú podľa čl. 6 odst. 1 pism. c) GDPR (najmä povinnosti uložené na správcu všeobecne záväznými právnymi predpismi, zákonom č. 235/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, zákonom č.586/1992 Sb., o daniach z príjmu, v znení neskorších predpisov, a zákonom č. 563/1991 Sb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov,

       3.1.3   právnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre nezávislé hodnotenie spokojnosti zákazníkov a zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

       3.1.5   súhlas zákazníka so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre nezávislé hodnotenie spokojnosti zákazníkov a zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

3.2   Účely spracovania osobných údajov sú:

       3.2.1   vybavenie objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a správcom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu splniť,

       3.2.2   zasielanie dotazníkov o spokojnosti, obchodných oznámeniach a činenia ďalších marketingových aktivít.

3.3   Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.4.   Doba uchovania osobných údajov

4.1   Správca uchováva osobné údaje:

       4.1.1   po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),

       4.1.2   po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov, najdlhšie však 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu zákazníka.

4.2   Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.5.   Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

5.1   Pre zabezpečenie svojej činnosti správca využíva služieb fyzických či právnických osôb (najmä doručovanie spoločnosti, podpora vedenia účtovníctva, zaistenie nezávislého hodnotenia, prevádzkovatelia hostingu webových stránok, a podobne), ktorým správca odovzdáva osobné údaje na spracovanie. S týmito osobami má správca dohodnuté podmienky spracovania osobných údajov.

5.2   Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

       5.2.1   podieľajúce sa na dodaní tovaru a realizáciu platieb na základe zmluvy (najmä Slovenskej pošty s.p., GLS Czech Republic s.r.o., Zásilkovna s.r.o., Balíkobot s.r.o., ComGate Payments a.s.),

       5.2.2   zaisťujúci službu prevádzkovania hostingu webových stránok internetového obchodu (najmä ONEsolution s.r.o.),

       5.2.3   zaisťujúce nezávislé hodnotenie a marketingové služby (najmä Google Czech Republic, s.r.o., Seznam a.s., Heureka Shopping s.r.o., Facebook Inc.).

5.3   Správca neodovzdáva a nemá v úmysle odovzdávať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.6.   Práva zákazníka

6.1   Za podmienok stanovených v GDPR má zákazník právo:

       6.1.1   a prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

       6.1.2   pravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

       6.1.3   na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

       6.1.4   vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

       6.1.5   na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

       6.1.6   odvolať súhlas so spracovaním formulára na webovej stránke internetového obchodu, elektronicky na e-mail správcu alebo písomne na adresu správcu.

6.2   Kontaktné údaje správcu pre doručovanie a komunikáciu:

Adresa:
Junácká 125, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.cz

6.3   Ďalej má zákazník právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.7.   Podmienky zabezpečenia osobných údajov

7.1   Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

7.2   Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ochranu prístupov silnými heslami, ochrana staníc antivírusovými programami, šifrovanie prístupu a komunikácie webovej stránky internetového obchodu, nastavenie bezpečnostných hlavičiek internetového obchodu,...

7.3   Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.8.   Cookies

8.1   Cookies sú malé dátové súbory ukladané na vašom zariadení webovým prehliadačom. Slúži na časovo obmedzené ukladanie špecifických informácií na zabezpečenie funkčnosti a komunikácie webových stránok. Často sú využívané ako anonymné jedinečné identifikátory.

8.2   Kategórie využívaných cookies:

       8.2.1   Cookies nevyhnutné pre funkčnosť - krátkodobé cookies absolútne nutné pre zaistenie funkčnosti. Musí byť ukladané vždy. Bez nich nie je možné vloženie tovaru do košíka a nákup.

       8.2.2   Analytické cookies - dlhodobé cookies na vytváranie anonymnej štatistiky návštevnosť a fungovanie webu. Tieto cookies zdieľame s externým poskytovateľom analytického nástroja, spoločnosťou Google.

       8.2.3   Marketingové cookies – dlhodobé cookies poskytovateľov reklamných systémov, vďaka ktorým Vám môžeme ponúknuť reklamu podľa Vášho záujmu. Tieto cookies sú zdieľané so spoločnosťami Seznam, Google a Facebook.

8.3   Udelenie súhlasu s uložením cookies vykonávate pomocou cookies lišty zobrazovanej v dolnej časti prehliadača alebo nastavením prehliadača. Pokiaľ v prehliadači zakážete ukladanie všetkých cookies, aj potrebných, nebude web správne fungovať a nebudete môcť nakúpiť.9.   Záverečné ustanovenia

9.1   Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzuje zákazník, že sa zoznámil s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.

9.2   Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na webových stránkach internetového obchodu.V Ostrave dňa 17. 7. 2022