Všeobecné obchodné podmienky

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu Kreatívne hranie
(https://www.kreativne-hranie.sk)

1.   Úvodné ustanovenia

1.1   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") stanovuje podľa §1751 a nasledujúcich zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník Českej republiky (ďalej len "občiansky zákonník"):

Mgr. Lenka Hošková
Adresa:
Folvárek 19, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
IČO:
88646556
DIČ:
CZ7861135546 - platca DPH
Číslo účtu:
Fio banka: 2700586494 / 2010 vedený v Kč
Fio banka: 2600586497 / 2010 vedený v €
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.cz
Vznik oprávnení:
dňa 14. 3. 2012, zapísané v Živnostenskom registri Magistrátu mesta Ostravy
(ďalej len "predávajúci")

1.2   Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese https://www.kreativne-hranie.sk (ďalej len "internetový obchod").

1.3   Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.4   Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.2.   Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1   Internetový obchod obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.2   Internetový obchod obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platia iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.3   Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár v internetovom obchode. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

       2.3.1   Objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíku internetového obchodu),

       2.3.2   spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru

       2.3.3   a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“)

2.4   Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

2.5   Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie kúpnej zmluvy.

2.6   V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedenú v objednávke nemôže predávajúci splniť, dohodne s kupujúcim pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takomto prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu.

2.7   Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.3.   Cena tovaru a platobné podmienky

3.1   Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

       3.1.1   dobierkou pri preberaní tovaru od prepravnej spoločnosti, alebo na výdajnom mieste;

       3.1.2   online kartou, ktorá umožňuje platby na internete;

       3.1.3   bankovým prevodom (do 2 dní) na účet predávajúceho.

3.2   Platby online kartou sú spracovávané službou ePlatby +, ktorá kupujúceho po odoslaní objednávky presmeruje na platobné rozhranie pre online platbu kartou. Po odoslaní platby odovzdá potvrdenie o platbe predávajúcemu, ktorý tak môže ihneď expedovať tovar. Prevody peňazí sú vykonávané prostredníctvom účtu prevádzkovateľa služby ePlatby +, spoločnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupné údaje, ktoré zadávate pri online platbe kartou, sú chránené platobnými bránami bánk a nedostávajú sa do prostredia tretích strán. Spracovatelia platieb vidí len informácie o transakcii, ktoré im banka s odoslanú transakcií oznámia.

3.3   V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostných platieb je kúpna cena splatná najneskôr do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

3.4   V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

3.5   Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu také náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.6   Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.4.   Preprava a dodanie tovaru

4.1   K doručeniu tovaru kupujúcemu predávajúci využíva nasledujúce spôsoby:

       4.1.1   zaslanie kuriérom na adresu;

       4.1.2   osobný odber na výdajnom mieste Zásielkovne.

4.2   Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavku kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

4.3   V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4.4   Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek porúch toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený.5.   Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1   Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpením od kúpnej zmluvy musí kupujúci predávajúcemu odoslať do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho.

5.2   V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený, neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.

5.3   V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, nie však skôr ako bude kupujúcim odoslaný tovar predávajúcemu. Predávajúci vráti plnenie poskytnuté kupujúcim bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.4   Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej.

5.5   Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.6.   Zodpovednosť za chyby, záruka

6.1   Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi Českej republiky.

6.2   Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim popisované a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé. Že je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

6.3   Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka) poskytované v štandardnej dĺžke dvadsaťštyri (24) mesiacov od prevzatia tovaru.

6.4   Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadi § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníku a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa.

6.5   Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.7.   Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1   Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2   K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, webová adresa: http://www.coi.cz.

7.3   Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod.

7.4   Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku internetového obchodu. Internetový obchod je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

7.5   Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

7.6   Predávajúci zisťuje spokojnosť kupujúcich s nákupom nezávislým hodnotením prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi portálu Heureka.sk. Dotazník zasielame kupujúcemu zakaždým, keď u nás nakúpi, pokiaľ v zmysle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte svoj skôr udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľov, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; týmto pre tieto účely odovzdávame informácie o zakúpenom tovare a e-mailovou adresu kupujúceho.8.   Záverečné ustanovenia

8.1   Ak vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

8.2   Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povolaniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

8.3   Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

8.4   Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

8.5   Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

8.6   Kontaktné údaje predávajúceho pre doručovanie a komunikáciu:

Adresa:
Junácká 125, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.czV Ostrave dňa 1. 7. 2018Reklamačný poriadok

Pre predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu Kreatívne hranie
(https://www.kreativne-hranie.sk)

1.   Tento reklamačný poriadok stanovuje:

Mgr. Lenka Hošková
Adresa:
Folvárek 19, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
IČO:
88646556
DIČ:
CZ7861135546 - platca DPH
Číslo účtu:
Fio banka: 2700586494 / 2010 vedený v Kč
Fio banka: 2600586497 / 2010 vedený v €
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.cz
Vznik oprávnení:
dňa 14. 3. 2012, zapísané v Živnostenskom registri Magistrátu mesta Ostravy
(ďalej len "„predávajúci")

Pre úpravu postupu reklamácie tovaru zakúpeného na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváraná medzi predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu Kreatívne hračky. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese http://www.kreativni-hratky.cz, a to prostredníctvom webového rozhrania.

1.   V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, alebo sa v záručnej dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia tovaru na predmetné veci vyskytne chyba, je nutné, aby kupujúci bezodkladne kontaktoval predávajúceho. V takejto situácii má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Podľa charakteru chyby a podľa požiadavku kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou, ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

2.   Reklamáciu nemožno uplatniť pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci o rozporu s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Predávajúci tiež nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov a škôd vzniknutých neodborným používaním, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami. Na chyby tohto druhu sa nevzťahuje poskytnutá záruka.

3.   Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa).

4.   Písomné oznámenie o zistených chybách musí obsahovať meno a priezvisko kupujúceho, adresu, telefónne číslo, e-mail a číslo objednávky alebo faktúry podľa ktorej budeme schopní dohľadať konkrétny obchodný prípad. Nutné je uviesť čo najpodrobnejší popis chyby a prípadne návrh kupujúceho na riešenie vzniknutej situácie.

5.   Predávajúci bez zbytočného odkladu po obdržaní oznámenia o chybách informuje kupujúceho o následnom postupe riešenia reklamácie.

6.   V prípade, že bude nutné chybný tovar doručiť späť predávajúcemu. Bude tak urobené na základe dohody o spôsobe doručenia medzi kupujúcim a predávajúcim na náklady predávajúceho. Tovar bude nutné doručiť do prevádzkarne predávajúceho: Junácká 125, Ostrava - Stará Bělá, 724 00.

7.   Po doručení chybného tovaru predávajúcemu, bude kupujúcemu potvrdené prevzatie tovaru a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní bude kupujúci vyrozumený o spôsobe akým bude chyba odstránená.

8.   Kontaktné údaje predávajúceho pre doručovanie a komunikáciu:

Adresa:
Junácká 125, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.czV Ostrave dňa 1. 7. 2018